Stadgar

Stadgar för Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Stadgarna reviderade av Kongressen 2012.

§ 1                       SYFTE

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation som verkar för ett fritt och demokratiskt samhälle och för internationell förståelse. Dess främsta målsättning är att skapa ett samhälle där barn får växa upp utan kontakt med droger – fria från föräldrars missbruk och eget bruk. Denna målsättning skall uppnås genom att SLN
* verkar för att politiska beslut fattas, som leder till att alla barn tillförsäkras en uppväxt fri från alkohol och andra droger.
* genom sitt arbete förmedlar kunskap till dem som i sin yrkesutövning ansvarar för barn och ungdomar.

§ 2                       MEDLEMSKAP

SLN välkomnar alla som medlemmar som i sin yrkesutövning har ansvar för barn och ungdomar, vill verka för att deras uppväxt skall bli drogfri och som vill vara ett föredöme genom att själva avstå från drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent samt från narkotika.

Man kan också ansluta sig till SLN som sympatisör utan att avge nykterhetslöfte, men erlägga medlemsavgift, och därigenom få rätt att delta i SLN:s olika aktiviteter. Dock äger endast löftesbundna medlemmar rösträtt.

§ 3                       ORGANISATION

För den lokala och regionala verksamheten är landet indelat i distrikt som i regel motsvarar ett län. Distrikten skall hålla årsmöte och senast den 15 mars sända följande handlingar till förbundskansliet: Verksamhetsberättelse från föregående år, ekonomisk rapport, uppgifter om styrelseledamöter samt de år kongress hålls uppgifter om eventuella motioner.

§ 4                       MEDLEMSAVGIFTER

Medlemmarna erlägger en årsavgift vars storlek bestäms av kongressen.

§ 5                       KONGRESS

a) SLNs högsta beslutande organ är kongressen. Denna hålls vartannat år på tid och plats som föregående kongress eller efter kongressens bemyndigande förbundsstyrelsen bestämmer.

b) Kallelse till ordinarie kongress sker genom förbundets tidning minst tre månader i förväg. Samtliga kongresshandlingar skall vara revisorerna och anmälda deltagare tillhanda senast sex veckor före kongressen.

c) För beredning av kongressärenden utser förbundsstyrelsen vid behov lämpligt antal utskott.

d) Kongressen beslutar om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, antal styrelseledamöter samt förrättar val av förbundsordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter, två revisorer och två revisorssuppleanter samt valberedning. Kongressen behandlar motioner och andra ärenden som rör förbundet.

e) Yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen tillkommer varje närvarande medlem som registrerat sig för kongressdeltagande. Förbundsstyrelsens ledamöter äger ej rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

f) Röstning sker öppet såvida inte annat begärs. Kongressens beslut fattas med enkel majoritet med undantag av stadgeändring, vilken regleras i § 11. Vid lika röstetal avgör lottning.

g) Ett reseutjämningssystem för anmälda kongressdeltagare som betalat full kongressavgift tillämpas på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

h) Motionsrätt tillkommer såväl distrikt som enskild medlem. Motion skall inlämnas till förbundsstyrelsen senast den 15 mars det år kongress hålls.

§ 6                       EXTRA KONGRESS

a) För visst ärendes behandling kan extra kongress sammankallas av förbundsstyrelsen. Extra kongress skall vidare av förbundsstyrelsen sammankallas när antingen revisorerna eller minst 3 distriktsföreningar gemensamt gör framställning därom.

b) Extra kongress må endast behandla och fatta beslut i ärenden för vilka den blivit sammankallad samt därav föranledda frågor.

c) Till extra kongress sker kallelse genom brev/tidning minst två veckor i förväg till alla medlemmar.

d) I övrigt gäller för extra kongress i tillämpliga delar vad som är stadgat för ordinarie kongress.

§ 7                       FÖRBUNDSSTYRELSE

a) SLNs verksamhet leds av en styrelse som väljs av kongressen för en kongressperiod.
b) Förbundsordförande utses av kongressen. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
c) Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som består av minst tre ledamöter. AU är beslutsmässigt då minst två ledamöter är närvarande och ense om beslutet.
d) Förbundsstyrelsen förbereder kongressen och avger förvaltnings- och verksamhetsberättelse som sänds till anmälda deltagare och revisorer senast sex veckor före kongressen.

§ 8                       RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING

a) Förbundets firma är Sveriges lärares Nykterhetsförbund och tecknas av de personer som förbundsstyrelsen utser.
b) Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
c) Förbundsstyrelsen förelägger kongressen förslag till inkomst- och utgiftsstat för de närmaste tre åren.
d) Förbundsstyrelsen är ansvarig för förbundets tillhörigheter.
e) SLN:s räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer som utses av kongressen.

§ 9                       KOMMITTÉER

Förbundsstyrelsen utser vid behov kommittéer och/eller arbetsgrupper.

§ 10                       UPPLÖSNING AV FÖRBUND

a) SLN kan upplösas om två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, så beslutar.
b) I händelse av förbundets upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla ändamål enligt förbundets syfte och varom kongressen beslutar.

§ 11                       ÄNDRING AV STADGARNA

Ändring av dessa stadgar kan ske genom samstämmiga beslut vid två på varandra följande kongresser eller genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid en ordinarie kongress.