Drogfri Uppväxt – Vuxnas Ansvar (DUVA)

Vuxna vet att nästan alla ungdomar dricker alkohol och att många dricker stora mängder. Vuxna med insikt och kunnande anser att ingen under 18 helst 20 år ens borde smaka alkohol. Vi vet att människor skadas av alkohol, att alla kan bli alkoholister om de dricker mycket. Alkoholen förorsakar svåra medicinska skador och alkoholism. Tonåringar blir snabbare beroende än vuxna. Till detta kommer, vad vi sällan talar med de unga om, nämligen situationsrelaterade skador som trafik- och drunkningsolyckor , våld och misshandel, sjukdomar som sprids genom oplanerat och oskyddat sex mm. Det är risker man tar vid ett enda berusningstillfälle. Dessutom är ungdomar vanligen berusade på alkohol när de första gången testar narkotika.
Många av våra unga far illa på grund av att deras föräldrar har en hög alkoholkonsumtion.

Vad görs då åt detta?

Mer och bättre ANT-undervisning är vad man vanligen rekommenderar. All ANT-undervisning har dock inte varit effektiv. Utvärderingar har visat att drogundervisningen kan ha liten effekt eller t o m göra unga mer nyfikna på droger. Nya drogförebyggande metoder har utveck- lats, metoder som vid utvärdering visat sig mer effektiva.

Föräldrarnas ansvar påtalas också. Men föräldrar är okunniga framförallt om hur de ska agera.

Personer med professionellt ansvar för unga

Ofta glömmer man bort viktiga grupper av vuxna i kampen mot droger. Det är alla som har ett professionellt ansvar för barn och ungdomar, nämligen personal på mödra – och barnavårdscentraler, i förskola, grundskola och gymnasium. Det är fritids-, idrotts och andra ungdomsledare. De har alla ett stort engagemang för barn och ungdomar, de lever dagligen nära de unga och de har pedagogisk utbildning. Oftast har dessa grupper ingen eller otillräcklig utbildning i drogfrågor. En intensiv utbildningsinsats för dessa grupper har den stora fördelen att de kan förmedla sina kunskaper till ständigt nya generationer av ungdomar och föräldrar. De blir kommunens viktiga nyckelpersoner i det drogförebyggande arbetet.

DUVA i Upplands Väsby

Under åren 1998 – 2000 genomfördes projektet DUVA i Upplands Väsby. Resultaten från detta projekt var mycket goda. Drogfrågorna fick ökad aktualitet. De vuxna började förhålla sig till drogfrågor på ett genomtänkt och kunnigt sätt, vilket ledde till att ungdomarna fick klara besked och mötte vuxna med ett gemensamt förhållningssätt till alkohol och narkotika

Erfarenheterna från detta projekt visar också att det är en stor fördel att alla i de aktuella yrkesgrupperna deltar. Därmed involverades hela kommunen.

NBV erbjuder kommunerna i Stockholms län DUVA-programmet.

DUVA består av 4 delar:

1.Kommunens olika policy och handlingsprogram

a Framtagning alternativt aktualisering av drogpolicy, droghandlingsprogram och åtgärdsprogram
b. Metoder för förankring av policy och .program hos personal, föräldrar och elever.

2. Utbildning

a. Grundkurs (2 dagar) om drogfrågor omfattande: drogfakta, upptäcka och ingripa, beroende, relevant lagstiftning, studiematerial, attityd- och värderingsövningar.
b. Program för fortbildning anpassat efter vad som är aktuellt t ex nya droger, drogerna på internet, ny lagstiftning, nya studiematerial.
c. Barn i familjer med hög alkoholkonsumtion Hur upptäcker man? Vad gör man?

3. Effektiv drogundervisning.

Förslag till aktiviteter för grundskola och gymnasium.

4. Föräldramötet

Om tobak, alkohol, sniffning och narkotika.

DUVA-programmet vänder sig till de vuxna som arbetar med barn och ungdomar.

De utbildade ansvarar sedan för att förmedla kunskaperna till sina ungdomar och deras föräldrar.

Det är också viktigt att alla på t ex en skolenhet så småningom får utbildning. Att våga ta upp till diskussion en fråga när den är aktuell och att alla har en gemensam syn på t ex ungdomars alkoholdrickande är ovärderligt.

De olika yrkesgrupperna har delvis olika behov av utbildning, vilket programmet tar hänsyn till.

Även politiker och personal på utbildnings-förvaltningen har ansvar för barn och ungdomar och behöver kunskaper om droger för att kunna fatta de rätta besluten.

Kontakta NBV för mer information och för ett samtal om vad DUVA skulle kunna göra för just din kommun.

DUVA Drogfri Uppväxt – Vuxnas ansvar

Ett program som är unikt genom
att tydliggöra alla vuxnas ansvar för barns och ungdomars drogfria uppväxt
att drogutbilda alla som i sin profession är ansvariga för barn och ungdomar
att vara kommunövergripande
att vara långsiktigt