Princip- och handlingsprogram

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN)

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) är en frivilligorganisation som verkar för ett fritt och demokratiskt samhälle. Detta förutsätter att innevånarna är fria att göra egna val. Missbruk omintetgör detta och är ett hot mot demokratin, mot solidariteten och mot samhället.
SLNs främsta målsättning är att skapa ett samhälle där barn får växa upp utan kontakt med droger – fria från föräldrars missbruk och eget bruk.

Drogpolitisk verksamhet

SLN verkar för att politiska beslut tas, som leder till att alla barn och ungdomar tillförsäkras en drogfri uppväxt.

Förebyggande verksamhet

SLN anser att en effektiv bekämpning av illegal droganvändning (alkohol och tobak under 18 år och icke-medicinskt bruk av narkotika) bygger på tre åtgärder:

1) en genomtänkt lagstiftning, som efterlevs
2) en effektiv förebyggande verksamhet riktad i första hand till vuxna, som har ansvar för ungas uppväxt.
3) en god behandling och eftervård av missbrukare

SLN verkar för att höja kunskapsnivån på drogområdet hos personer som professionellt arbetar med barn. Det gäller personal på mödra- och barnvårdscentraler, förskolor, familjehem, grundskola och gymnasium samt fritids-, idrotts- och andra ungdomsledare.

Exempel på andra grupper vars kunskapsnivå, när det gäller droger, borde höjas är politiker, domare, åklagare och läkare.

SLN verkar för att alla dessa yrkesgrupper skall:

* känna till litteratur, videofilmer och tidskrifter om drogfrågor
* veta var man kan söka aktuell ny drogkunskap
* veta vilka myndigheter och organisationer som arbetar med drogfrågor
* känna personer på socialförvaltning och hos polis i den egna kommunen och veta vad som är deras ansvarsområden
* känna till föräldrabalken, sociallagstiftningen och narkotikalagstiftningen
* veta hur man upptäcker och ingriper vid misstanke om missbruk i familjer och hos unga
* ha basal kunskap om alkohol och andra droger
* kunna föra vidare kunskap om alkohol och andra droger till föräldrar och unga
SLN anser att kunskap om och attityder till droger skall förmedlas till unga från de som har daglig kontakt med dem, nämligen föräldrar, skolpersonal och ungdomsledare.

SLN anser att alla som arbetar med barn skall kunna upptäcka och ingripa om ett barn far illa på grund av föräldrarnas missbruk.

SLN verkar för att skolans anmälningsplikt till socialtjänsten, när ett barn far illa, efterlevs. Vidare verkar SLN för att en tydlig lagstiftning kommer till stånd, när det gäller urinprovstagning i skolan. SLN förordar att urinprov får ske både slumpvis och vid misstanke om narkotikabruk. Detta för att det förebyggande arbetet skall bli effektivt.

SLN avser med droger substanser som är euforiserande (berusande eller sinnesförändrande) och/eller beroendeframkallande.

Till droger räknas enligt denna definition tobak, alkohol, narkotikaförtecknade substanser, lättflyktiga lösningsmedel, tändargas, vissa sömnmedel/lugnande medel (bensodiazepiner), andra läkemedel som används i berusande eller sinnesförändrande syfte och anabola steroider.

Syntetiskt framställda substanser, som inte är narkotikaförtecknade men som faller inom den givna definitionen räknas som droger.

Tobak och alkohol är legala droger, när det gäller vuxna över 18 år, men illegala när det gäller barn.

Tobak

SLN verkar för att minska nikotinmissbruket i alla åldrar och för att inga barn under 18 år skall använda nikotin i någon form. Inte heller det ofödda barnet skall behöva utsättas för moderns missbruk. Alla lokaler där barn vistas skall vara rökfria.

Alkohol

SLN anser att totalkonsumtionen av alkohol bör minska. Vetenskapliga studier har visat att en minskning av totalkonsumtionen av alkohol bl a medför att storkonsumenterna minskar sin konsumtion och att alkohol-relaterat våld minskar. En minskning av alkoholkonsumtionen i samhället kommer framförallt att gynna barnen. Tio procent av alla barn växer idag upp i familjer där den ena eller båda föräldrarna har alkoholproblem.

För att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik måste detaljhandeln med alkohol även i fortsättningen skötas av ett företag utan vinstintressen som Systembolaget. Systembolaget bör vara stängt på lördagar. Vi vet att våld i familjer på helger då minskar påtagligt. Alla berusningsdrycker skall säljas på Systembolaget. Folköl är en berusningsdryck för unga och skall därför inte få säljas i livsmedelshandeln, i kiosker och på bensinstationer.

Gränsen för servering av alkohol på restauranter bör vara 20 år, alltså samma som för inköp.

SLN verkar för att lagstiftningen gällande serveringstillstånd omarbetas så att kommunerna lättare kan neka tillstånd och säga upp tillstånd av alkoholpolitiska skäl.

SLN verkar även för punktnykterhet. Följande områden i livet måste vara alkoholfria.
* under graviditet och vid amning
* under ungdomstiden till 20 år
* i samvaro med barn
* i trafik till lands och sjöss
* i arbetslivet
* i idrottssammanhang
Få unga människor prövar narkotika utan att först ha börjat att röka och/eller dricka alkohol. Därför arbetar SLN främst för att ungdomar inte börjar med tobak och alkohol.

Narkotika

SLN verkar för ett narkotikafritt samhälle.

SLN anser att FNs konventioner (1961 års Allmänna narkotika-konventionen, 1971 års Psykotropkonvention och 1988 års Narkotikabrottskonvention) är utmärkta instrument för bekämpning av narkotika. SLN vill verka för att de upprätthålls.

SLN anser att upprätthållandet av FNs konventioner om narkotika förutsätter en restriktiv narkotikapolitik grundad på en lagstiftning, som innebär att all icke-medicinsk hantering av narkotika – alltså även personligt innehav och personlig konsumtion – är straffbelagd och att straffsatsen är fängelse. Polisen har då rätt att göra kroppsvisitation.

SLN anser att samhället skall ha en väl utbyggd vård, som kan hjälpa de personer, som hamnat i missbruk. SLN anser att vård skall ges innan missbrukaren är helt nedgången, vilket i många fall innebär att missbrukaren måste tvångsomhändertagas enligt LVU (Lagen om Vård av Unga) eller LVM (Lagen om Vård av Missbrukare). SLN anser vidare att en utbyggd eftervård måste erbjudas den, som genomgått behandling.

SLN avvisar alla former av liberalisering och legalisering av narkotika. Detta gäller även alla s k skademinskningsprogram, metadonprogram och utdelning av sprutor.

Lättflyktiga lösningsmedel och tändargaser

Lösningsmedel och tändargaser, som brukas i berusningssyfte, används främst av unga i åldrarna 10 – 12 år. Enstaka fall med äldre barn har dock rapporterats. Detta sätt att berusa sig är utomordentligt farligt och flera dödsfall har inträffat. Eftersom det är substanser som är lätta att få tag i är det extra viktigt att vuxna är medvetna och att handlare vet om vilka risker sådana produkter utsätter unga köpare för.

Läkemedel

Vissa lugnande medel och sömnmedel, som innehåller bensodiazepiner, används tillsammans med alkohol för att få större berusningeffekt. Detta gäller framförallt preparatet Rohypnol, som idag importeras i stora mängder till den illegala marknaden. Andra preparat i samma grupp är Valium, Sobril, Mogadon m fl.

SLN uppmanar till vaksamhet när det gäller ungdomars bruk av värktabletter och koffeintabletter, som en del intar i stora doser i uppiggande och berusningssyfte.

Anabola steroider

Kroppsbyggare använder anabola steroider för att snabbare få stora muskler. Dessa preparat har visat sig vara beroendeframkallande och ge berusning. De unga, som använder dem kan bli aggressiva och våldsamma.

SLN verkar för att dessa preparat skall omfattas av samma lagstiftning som narkotika.

Syntetiska droger

Syntetiska substanser är kemiskt framställda. Exempel på sådana är amfetamin och ecstasy medan LSD är halvsyntetisk. Dessa preparat är narkotikaklassade. Det går dock att förändra den kemiska strukturen något så att den narkotiska effekten finns kvar men substansen med sin förändrade struktur inte längre är narkotikaklassad och därmed legalt kan försäljas.

SLN verkar för att narkotikastrafflagen ändras så att alla substanser med narkotikalik verkan klassifieras som narkotika.

Svampar

Idag försäljs via internet svampar innehållande ämnena psilocybin och psilocin med hallucinogen effekt. Denna försäljning är helt laglig utom när det gäller toppslätskivling, som är den enda narkotika-klassade.

SLN verkar för att alla de ca 50 svampar i världen, som innehåller psilocybin och/eller psilocin, narkotikaklassas.

Lagar och konventioner till barnens skydd

Det finns i FNs konvention om barns rättigheter och FNs narkotika-konventioner ett gott skydd för barnen.

* FNs konvention om barns rättigheter:

Artikel 19:1
“Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, …. medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård”

Artikel 33
“Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.”

I artikel 19 finns skyddet för barn som har föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger. Svensk sociallagstiftning har också detta skydd. Barnet skyddas från all hantering av narkotika i artikel 19 samt i svensk sociallagstiftning, FNs narkotikakonventioner och i svensk narkotikalagstiftning.

Enligt FNs konvention för barns rättigheter är man barn till fyllda 18 år.

januari 2001