Verksamhetsplan 2012, 2013 och 2014

Ett nätverk för rusfri uppväxt

Sveriges Lärares Nykterhetsförbunds (SLN) främsta målsättning är att bidra till att skapa ett
samhälle där människors värde och värdighet upprätthålls. I ett sådant samhälle måste barn få
växa upp utan kontakt med alkohol och andra droger – fria från föräldrars missbruk och eget
bruk. Detta skall ske genom

  att verka för att politiska beslut fattas, som leder till att alla barn tillförsäkras en uppväxt fri
  från tobak, alkohol och andra droger

  att förmedla kunskaper i drogfrågor till dem som i sin profession har ansvar för barn och
  ungdomar

Med drog menar SLN substanser som verkar sinnesförändrande och/eller beroende-
framkallande d v s tobak, alkohol, narkotika, ämnen som brukas för inhalering, icke-
medicinskt bruk av sömn- och lugnande läkemedel och anabola steroider.

SLNs verksamhet är primärt preventiv, dvs. en verksamhet inriktad på åtgärder, som
skall förhindra en drogdebut. SLN ansluter sig här till Narkotikakommissionen (SOU
2000:1126)”I det förebyggande arbetet inkluderar kommissionen både det vilje- och
målstyrda arbetet och sådana händelser och insatser som inte varit direkt planerade eller
relaterade till det man vill förebygga, men som ändå har preventiva effekter dvs. allt det som
i verkligheten är förebyggande och inte bara sådant som syftar till att vara förebyggande.
Narkotikakommissionen har utgått från följande definition: Att påverka strukturer,
förhållanden och/eller vidtaga åtgärder som förhindrar eller motverkar uppkomsten av något
icke önskvärt”.

SLN anser att drogfrågorna skall sättas in i ett miljö- och hälsoperspektiv. Detta är vägledande
för all SLNs verksamhet.

SLN ska sträva efter att bli slagkraftigare såväl inom vårt opinionsbildande som
drogförebyggande arbete. I denna strävan krävs samverkan med andra organisationer som
delar vår ideologi. Därför vill vi utveckla redan fungerande samarbeten, vara öppna för
samverkan med fler organisationer söka kontakt och samverkan med nykterhetsrörelsens
folkhögskolor och vara beredda att skapa nya allianser.

Politik

SLN skall bevaka frågor som rör barn och ungdomar både på lokal och central nivå.

Till detta hör att hålla oss à jour med den drogpolitiska forskningen och debatten, att själva
delta i debatten och att på olika sätt försöka påverka politiker att vidta åtgärder som är i linje
med våra strävanden.

Arbetsform

 • Skolning av medlemmarna i frågor som rör lagstiftning och forskning i fråga om
  alkohol och andra droger.
 • Inventering av befintliga handlingsprogram, bearbetning och spridning av bra
  handlingsprogram, bland annat via SLNs hemsida.
 • Debattartiklar, uppvaktning av politiker, debattartiklar och arrangerande av offentlig
  utfrågning av politiker.

Förväntat resultat
Minst tio insändare och debattartiklar publicerade av SLN-medlemmar, distrikt eller förbund
under kongressperioden.
Utveckla kontakter med politiker.

Öckerömodellen – Alla överens

Ett framgångsrikt projekt när det gäller förebyggande arbete mot ungdomsdrickande
har prövats i Öckerö kommun. Den s k Öckerömodellen prövas nu på initiativ av NSO
(Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm) också i Sigtuna och UpplandsVäsby
kommuner. SLN bör under kongressperioden verka för att modellen initieras i fler kommuner.

Förväntat resultat
SLN verkar för att modellen initieras i fler kommuner.

Tankebanan – etik och droger

Under kongressperioden måste vi se till att vårt viktiga attitydspel blir marknadsfört och
använt! Vi måste hitta billiga men verkningsfulla metoder att göra spelet känt och efterfrågat.
Spelet bör om möjligt också utvärderas, något som skulle kunna ske i samarbete med
Institutionen för folkhälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet. Kontakter finns.

Förväntat resultat
Den upplaga som nu finns bör marknadsföras och säljas ut under kongressperioden.
Spelet bör om möjligt utvärderas.

Uppsatstävling för åk 9 och gymnasiet

Det är viktigt att låta ungdomar att formulera sina tankar och erfarenheter av effekterna av
alkohol och andra droger. Tillsammans med CAN, SAN och SIMON genomförs en årlig
uppsatstävling som annonseras på Drugsmart.

Utsatta barn i familjer där den ena eller båda föräldrarna
har hög alkoholkonsumtion

10-20 % av alla barn lever i familjer där alkoholen har blivit ett problem. Skolan är ofta en
trygghet för dessa barn, men mer kan göras. Barnfattigdom är en realitet i dagens svenska
samhälle. Skolan behöver bli bättre på att upptäcka och stödja dessa barn.

Målgrupp
Skolpersonal och andra vuxna som arbetar bland barn och unga.

Förväntat resultat
Minst en konferens och en studiecirkel genomförs under perioden.

Ungdomar med utländsk bakgrund

Familjer med olika etnisk bakgrund uppfostrar sina barn olika och har olika syn på droger.
Föräldrar känner sig ofta frustrerade och oroliga för det “svenska” sättet att leva, som
förmedlas via massmedierna. Modersmålslärarna har en unik möjlighet att kunna förmedla en
adekvat kunskap till såväl ungdomar som deras föräldrar. SLN samverkar med SAN, SIMON
och NBV.

Arbetsform
Heldagskonferenser med kvalificerade föreläsare som kan ge såväl kultur- som
drogkompetens. SLN ska i högre grad än förut bidra till innehållet och marknadsföring av
konferenserna.

Målgrupp
Modersmålslärare och annan skolpersonal som arbetar med elever med utländsk bakgrund.

Förväntat resultat
Två konferenser under kongressperioden.

Lärarhögskolorna och utbildningen i drogfrågor

Enligt vår uppfattning kommer ofta utbildning inom det drogförebyggande området i
strykklass vid lärarutbildningen. SLN vill medverka att lyfta fram detta område.

Arbetsform

 • Ett nätverk bestående av en grupp av yngre medlemmar och lärarstuderande bildas för
  att utgöra ett stöd och en inspirationskälla i det drogförebyggande arbetet bland barn
  och ungdomar.
 • Fortbildning erbjuds deltagarna i nätverket och andra lärarstuderande.

Målgrupp
Lärarstuderande och utbildningsansvariga vid högskolor och universitet.

Förväntat resultat
Ett nätverk av lärarstuderande ska etableras.
Minst en lärarutbildning ska kontaktas varje år.

Studieverksamhet

Studiecirkeln är ett bra sätt att få kontakt med grupper som är i behov av information och
stöd. Ofta saknas lämpligt material. SLN medverkar till att ta fram sådant. Även för den
interna lokala föreningsverksamheten är studiecirkeln bra för att stärka gemenskapen och
ägna sig åt gemensamma intressen och problem.

Arbetsform

 • Produktion av studiematerial.
 • Uppmuntra lokalt verksamma SLN-medlemmar att starta studiecirklar och övrig
  folkbildningsverksamhet som rapporteras som SLN-arrangemang
 • Arrangera lokala, regionala och centrala kulturprogram som rapporteras till NBV

Målgrupper
Skolpersonal, föräldrar, medlemmar och sympatisörer.

Förväntat resultat
Minst 10 studiecirklar skall genomföras i landet varje år.

Internationell verksamhet

De redan etablerade kontakterna upprätthålls och nya utvecklas.

Arbetsform

 • Deltagande i arrangemang anordnade av Nordiska Godtemplarrådet och NordAN
 • Fortsatt utbyte med den norska systerorganisationen Landslaget for Rusfri Oppvekst.
 • Arbeta för att arrangera en resa till Indien för att följa upp SLN:s tidigare skolprojekt

Förväntat resultat
Deltagande i NGR:s och NordAN:s konferenser och kurser. Referat delges medlemmarna.

Utveckla medlemskontakterna

Vi ska fortsätta att utveckla medlemmarnas och sympatisörernas möjligheter att känna sig
delaktiga i verksamheten.

Arbetsform

 • Fortsatt utveckling av medlemsbladet och hemsidan
 • Medlemsvärvning

Förväntat resultat

 • Nytt från SLN ges ut med minst tre nummer per år.
 • Medlemsantalet och antalet sympatisörer ska öka.

Alkoholfria alternativ för gymnasieungdomar

Många gymnasieelever använder alkohol vid fester och i samband med avslutningar.
Grupptrycket är stort.

Arbetsform

 • I samverkan med Föreningen Fruktdrycker och nykterhetsrörelsens
  ungdomsorganisationer erbjuda gymnasieelever ett alkoholfritt alternativ i stället för
  champagne vid avslutningsfesterna.
 • Sprida information om erfarenheter som gjorts i Jämtland för att informera om
  alkoholfria alternativ i samband skolavslutningar

Målgrupp
Elever i gymnasieskolornas åk 3

Förväntat resultat
Avgångselever vid minst tio gymnasieskolor ska erbjudas alkoholfria alternativ i samband
med avslutningsfester.

Budget för 2012, 2013 och 2014

Klicka på bilden nedan för att se budgeten för 2012, 2013 och 2014.
SLNsbudget