Verksamhetsberättelse 2010-2011

Inledning

SLN är en organisation som inte har anställd personal. Arbetet utförs på ideell basis av
medlemmarna p.g.a. deras intresse att engagera sig för att våra barn och ungdomar ska
få en drogfri uppväxt. Att arbeta ideellt i en liten organisation utan att ha hjälp med det
dagliga arbetet av anställda är krävande och fordrar entusiasm och att man är beredd att
prioritera föreningsverksamheten. SLN har många medlemmar som ställer upp på detta,
både i förbundsstyrelsen, distriktsstyrelser och lokalt på många platser. Tack vare alla dessa
medlemmars förenade krafter har vi under de två år som gått sedan kongressen i Jämtland
genomfört de aktiviteter som redovisas nedan. SLN har blivit alltmer respekterat och känt
och betraktas som en resurs i den nisch som skola och utbildning utgör, där vi har vår
huvudsakliga verksamhet.

Förbundsstyrelsens sammansättning

Ordförande: Ali Jerremalm, Gånghester
Vice ordförande: Martin Jägesten, Torslanda
Kassör: Agneta Fernström, Uppsala
Sekreterare: Barbro Ryberg, Östersund
Ledamot: Paul Reichberg, Uppsala
Ledamot: Radhika Paulsson, Rönninge
Ledamot: Håkan Paulsson, Rönninge
Ledamot: Magnus Green, Varberg (är ej medlem, har ej deltagit i styrelsens arbete)

Revisor: Lennart Källströmer, Uppsala
Revisor: Sven-Erik Lilja, Köping
Revisorssuppleanter: Karin Hedlund, Tierp, Johannes Marainen, Skepplanda

Arbetsutskott
Arbetsutskottet har bestått av Ali Jerremalm, Barbro Ryberg och Agneta Fernström.

Valberedning
Gunilla Zimmermann (sammankallande), Rolf Bromme och Birgitta Tyrén.

Medlemskap i andra organisationer
SLN är medlem i följande nationella och internationella organisationer:

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)
Sveriges Landsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN)
Svenska FN-förbundet
Nordiska Godtemplarrådet (NGR)
Föreningen Fruktdrycker (FF)
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
NordAN (Nordiska kommittén för undervisning om alkohol och narkotika)

Representation i samarbetsorgan
CAN, styrelsesuppleant: Sven-Erik Lilja
NBV, styrelseledamot: Gunilla Zimmermann
Nordiska Godtemplarrådet, styrelseledamot: Martin Jägesten
Socialstyrelsen ”Stora rådet”: Agneta Fernström
SLAN, styrelseledamot: Gunilla Zimmermann

Övrig representation
SLN har varit representerat vid olika organisationers årsmöten, kongresser och större
arrangemang samt kurser och konferenser enligt nedan:

2010

29-31/1 Nordiska Godtemplarrådets ordförandekonferens, GZ
4/2 Skolforum, utställarmöte, SEL
21/4 Föreningen Fruktdryckers årsmöte, Stockholm, BR
18-19/5 Konferens om evidensbaserade skolprogram, Örebro universitet, GZ
4-6/6 Landsmöte i Moi med Landslaget for Rusfri Oppvekst, AJ
22-23/9 CAN Kontaktpersonskonferens, SEL, GZ
1-3/10 NBV:s förbundskoferens i Sundsvall, GZ, PR
18/10 Seminarium, Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, GZ
27-28/10 Drogfokus i Örebro, GZ
22/11 SANs 60-årsjubileum på Tollare, PR

2011

28-30/1 NGRs ordförandekonferens i Köpenhamn, MJ
6/4 Föreningen Fruktdryckers årsmöte och 60-årsjubileum, Stockholm, BR
5/4 SLAN: konferens och 90-årsjubileum i Riksdagshuset, AJ
10-11/6 NBVs Förbundsmöte i Solna, AJ
2/9 SLANs Representantskap, PR
28/9 Alkoholpolitiskt Forum Väst, alkoholforskaren Harold Holder, AJ
16-17/11 Konferensen Förebygg.nu i Göteborg, AJ
30/11 CAN Kontaktpersonskoferens, AF

Vid de flesta av ovanstående tillfällen har deltagarna skrivit en rapport som är värdefull
dokumentation och kan användas för argumentation och utbildning för alla SLN-medlemmar.
Vi har också spridit kännedom om SLN på de olika arrangemangen.

Sammanträden
Styrelsearbetet har varit mycket intensivt och präglats av stort engagemang från ledamöternas
sida. Under de två åren har tio styrelsemöten hållits på följande platser: Uppsala fem gånger,
två i Östersund i samband med kongressen, ett på Tollare folkhögskola och ett i Borås. Att
flest styrelsemöten har hållits i Uppsala beror på att kostnaderna för mötena där är lägst.
Förutom nämnda sammanträden har fortlöpande kontakt hållits mellan styrelseledamöterna
och mellan AU-ledamöterna via telefon och e-post.

Kongress

SLNs kongress 2010 hölls den 28-30 juni på Birka folkhögskola i Ås, Jämtland. Ett 30-
tal medlemmar deltog i förhandlingarna och en bussutflykt till Östersund och Frösön med

omgivningar, samt trevliga kulturprogram. Förutom ombud, styrelseledamöter, revisorer
och övriga medlemmar, varav flera deltagare från värddistriktet fanns på plats, gästades
kongressen av Marit Barene från Landslaget for Rusfri Oppvekst, som kunde rapportera om
framgångar i Norge för gamla NLA i ny skepnad. Förhandlingarna leddes av Bo Axelsson,
och Thelma Bylin-Olsson höll högtidstalet samt ledde parentationen över avlidna medlemmar.
Studierektor Eva Åkerberg berättade om Birka folkhögskolas historia och nuvarande
verksamhet. Barbro Ryberg var den person som hade det största ansvaret för de lyckade
arrangemangen.
 

Verksamhet

Nedan beskrivs verksamheten under kongressperioden i förhållande till den vid kongressen i
Jämtland antagna verksamhetsplanen för år 2010, 2011 och 2012.

Bakgrund

Sveriges Lärares Nykterhetsförbunds (SLN) främsta målsättning är att bidra till att skapa ett
samhälle där människors värde och värdighet upprätthålls. I ett sådant samhälle måste barn
och ungdomar få växa upp utan kontakt med alkohol och andra droger – fria från föräldrars
eget bruk och missbruk. Detta skall ske genom

att verka för att politiska beslut fattas, som leder till att alla barn tillförsäkras en
uppväxt fri från alkohol, tobak och andra droger

att förmedla kunskaper i drogfrågor till dem som i sin profession har ansvar för
barn och ungdomar

Med drog menar SLN substanser som verkar sinnesförändrande och/eller beroende-
framkallande, det vill säga tobak, alkohol, narkotika, ämnen som brukas för inhalering, icke-
medicinskt bruk av sömn- och lugnande läkemedel och anabola steroider.

SLN:s verksamhet är primärt preventiv, det vill säga en verksamhet inriktad på åtgärder,
som skall förhindra eller åtminstone uppskjuta drogdebuten. SLN ansluter sig här till
Narkotikakommissionen (SOU 2000:1126): ”I det förebyggande arbetet inkluderar
kommissionen både det vilje- och målstyrda arbetet och sådana händelser och insatser som
inte varit direkt planerade eller relaterade till det man vill förebygga, men som ändå har
preventiva effekter dvs. allt det som i verkligheten är förebyggande och inte bara sådant
som syftar till att vara förebyggande. Narkotikakommissionen har utgått från följande
definition: Att påverka strukturer, förhållanden och/eller vidtaga åtgärder som förhindrar
eller motverkar uppkomsten av något icke önskvärt”.

SLN anser att drogfrågorna skall sättas in i ett miljö- och hälsoperspektiv. Detta är vägledande
för all SLN:s verksamhet.

SLN ska sträva efter att bli slagkraftigare såväl inom vårt opinionsbildande som
drogförebyggande arbete. I denna strävan krävs samverkan med andra organisationer som
delar vår ideologi. Därför vill vi utveckla redan fungerande samarbeten, vara öppna för

samverkan med fler organisationer söka kontakt och samverkan med nykterhetsrörelsens
folkhögskolor och vara beredda att skapa nya allianser.
 

Politiska beslut

SLN skall bevaka frågor som rör barn och ungdomar både på lokal och central nivå.

Till detta hör att verka för

 • att våra tobaks- alkohol och narkotikalagar skärps, upprätthålls och efterlevs,
 • att framtagning sker i kommunerna av tobaks-, alkohol- och
  narkotikahandlingsprogram, dels sådana som är kommunövergripande,
  dels för enskilda enheter, som arbetar med barn och ungdomar samt att
  droghandlingsprogrammen förankras hos personal, föräldrar och elever.

Arbetsform

 • Skolning av medlemmarna i frågor som rör lagstiftning och forskning i fråga om alkohol och andra droger.
 • Inventering av befintliga handlingsprogram, bearbetning och spridning av bra handlingsprogram, bland annat via SLNs hemsida.
 • Debattartiklar, uppvaktning av politiker, debattartiklar och arrangerande av offentlig utfrågning av politiker.
 • Inventering av partipolitiskt aktiva SLN-medlemmar.

Förväntat resultat

 • Minst tio insändare och debattartiklar publicerade av SLN-medlemmar, distrikt eller förbund under kongressperioden.
 • Utveckla kontakter med politiker på riksnivå.
 • Skapa kontakter med politiker på EU-nivå.

Genomförda aktiviteter
I samband med kongressen i Jämtland gjordes två uttalanden som spreds till media. I det
första underströk vi vilket ansvar vuxensamhället har för barns och ungdomars värderingar
och attityder till alkohol och andra droger. Privat vinstintresse får alldeles för fritt spelrum
i dagens samhälle, lagar och förordningar har blivit slappare. Uttalandet avslutades med
meningen: ”Barn har rätt att få växa upp i en drogfri miljö och goda förebilder är det bästa vi
kan ge våra barn”. Uttalandet har blivit publicerat.
Det andra uttalandet var ett öppet brev till våra riksdagspolitiker som vi gav en eloge för
att man inom EU och WHO med viss framgång arbetat för SLN:s käpphäst sedan många
år, nämligen att alkohol ska ses som en folkhälsofråga (inte som ett livsmedel vilket som
helst) och att man därför har börjat skapa en samlad alkoholstrategi. Mycket återstår dock att
lagstifta om vad gäller minskade införselkvoter, minimiskatter på alkohol och kännbara straff
för langare.

I samband med valet 2010 uppvaktade vi riksdagspartierna med olika frågor om hur de såg
på alkoholpolitiken både i Sverige och i EU. Svaren publicerades i vår tidning Nytt från SLN.

SLN lämnade våren 2011 ett kritiskt remissyttrande till Socialdepartementet angående
utredningsförslaget om s k Gårdsförsäljning av alkohol. Det har också publicerats i vår
tidning.
Genom uttalanden som dessa och olika insändare skrivna av våra medlemmar och som
publicerats i både rikspress och mer lokala tidningar bidrar SLN till att påverka opinionen och
i förlängningen minska skadorna av alkohol och andra droger.
Under kongressperioden har vi haft kontakter med politiker på både lokal-, riks- och EU-
nivå gällande våra profilfrågor.

Drogfri uppväxt – vuxnas ansvar

SLN har arbetat med detta fokus under många år. Syftet är att skapa möjligheter till
samverkan mellan dem som arbetar med barn och ungdom för att på ett mer effektivt sätt
förebygga, upptäcka och ingripa när det gäller ungas droganvändning. Vi övergår nu från att
arbeta i projektform till att låta synsättet genomsyra all verksamhet.

Genomförd verksamhet
Denna inriktning har varit en röd tråd i vår verksamhet under kongressperioden.

Utsatta barn i familjer där den ena eller båda föräldrarna
har hög alkoholkonsumtion

10-20 % av alla barn lever i familjer där alkoholen har blivit ett problem. Skolan är ofta en
trygghet för dessa barn, men mer kan göras. Vi behöver bli bättre på att upptäcka och stödja
dessa barn.

Målgrupp
Skolpersonal och andra vuxna som arbetar bland barn och unga.

Förväntat resultat
Minst en konferens och tre studiecirklar genomförs under perioden.

Genomförd verksamhet
SLN ordnade den 20 november 2010 med Barbro Henriksson som föreläsare en
utbildningsdag för skolpersonal och andra intresserade. Utbildningsdagen genomfördes i
centrala Stockholm under rubriken ”De glömda barnen”.

SLN arrangerade också en föreläsning med narkotikapolis Gunnar Hermansson i Göteborg
den 22 februari 2011, för lärare och andra vuxna, om droger på internet. Hermansson
besvarade frågor som: Vilka är de nya drogerna, hur marknadsförs de och vad görs för att
minska trafiken?

Om det dödliga missbruket av GHB/GBL bland ungdomar i Göteborg talade Marie Clasgård
på en SLN-konferens den 22 mars 2011. Dokumentärfilmen ”Jag vill inte leva detta livet”
visades.

Ungdomar med utländsk bakgrund

Familjer med olika etnisk bakgrund uppfostrar sina barn olika och har olika syn på droger.
Föräldrar känner sig ofta frustrerade och oroliga för det “svenska” sättet att leva, som
förmedlas via massmedierna. Modersmålslärarna har en unik möjlighet att kunna förmedla en

adekvat kunskap till såväl ungdomar som deras föräldrar. SLN samverkar med SAN, SIMON
och NBV.

Arbetsform
Heldagskonferenser med kvalificerade föreläsare som kan ge såväl kultur- som
drogkompetens. SLN ska i högre grad än förut bidra till innehållet och marknadsföring av
konferenserna.

Målgrupp
Modersmålslärare och annan skolpersonal som arbetar med elever med utländsk bakgrund.

Förväntat resultat
Två konferenser under kongressperioden.

Genomförd verksamhet
Vi har den 2 november 2011 genomfört en konferensdag i Göteborg för ca 150
modersmålslärare
som arbetar med elever med utländsk bakgrund. Föreläsare var f rektorn
och svenskläraren Gunilla Zimmermann och narkotikapolisen Per-Erik Lundberg. Det var en
lyckad studiedag med mycket givande och tagande. Studiedagen genomfördes i samarbete
med Språkcentrum (Göteborgs Stads enhet för modersmålsundervisning) och Sveriges
Akademikers Nykterhetsförbund.

Lärarhögskolorna och utbildningen i drogfrågor

Enligt vår uppfattning kommer ofta utbildning inom det drogförebyggande området i
strykklass vid lärarutbildningen. SLN vill medverka att lyfta fram detta område.

Arbetsform

 • Ett nätverk bestående av en grupp av yngre medlemmar och lärarstuderande bildas för att utgöra ett stöd och en inspirationskälla i det drogförebyggande arbetet bland barn
  och ungdomar.
 • Fortbildning erbjuds deltagarna i närverket och andra lärarstuderande.

Målgrupp
Lärarstuderande och utbildningsansvariga vid högskolor och universitet.

Förväntat resultat
Ett nätverk av lärarstuderande ska etableras.
Minst en lärarutbildning ska kontaktas varje år.

Genomförd verksamhet
Vi har flera nyutbildade och yngre lärare som medlemmar, och de har i olika utsträckning
deltagit i SLN:s verksamhet. På Skolforum i Älvsjö har vi diskuterat hur drogfrågor
uppmärksammas i lärarutbildningen med företrädare för lärarutbildningar på några orter i
Sverige. De har lovat att beakta våra synpunkter.

Studieverksamhet

Studiecirkeln är ett bra sätt att få kontakt med grupper som är i behov av information och
stöd. Ofta saknas lämpligt material. SLN medverkar till att ta fram sådant. Även för den
interna lokala föreningsverksamheten är studiecirkeln bra för att stärka gemenskapen och
ägna sig åt gemensamma intressen och problem.

Arbetsform

 • Produktion av studiematerial.
 • Uppmuntra lokalt verksamma SLN-medlemmar att starta studiecirklar och övrig
  folkbildningsverksamhet som rapporteras som SLN-arrangemang
 • Arrangera lokala, regionala och centrala kulturprogram som rapporteras till NBV

Målgrupper
Skolpersonal, föräldrar, medlemmar och sympatisörer.

Förväntat resultat
Minst 10 studiecirklar skall genomföras i landet varje år.

Genomförd verksamhet
I anslutning till boken Tonårsparlören (TP), som framställs på uppdrag av Folkhälsoinsitutet
och skickas ut till alla föräldrar med barn i åk 7, fick SLN på eget initiativ uppdraget att ta
fram ett föräldramötesmaterial och en studieplan samt hjälpa till att marknadsföra boken.

SLN organiserade en systematiserad rundringning till rektorer och påminde om TP samt
föreslog att vår studieplan skulle användas för att starta studiecirklar i anslutning till
föräldramöten. Vi hade fått vissa medel från FHI för att genomföra kampanjen så att vi
kunde ge ”ringarna” en blygsam ersättning för sitt arbete. De åtta personer som genomförde
uppdraget lyckades tillsammans ringa till närmare 250 av de 1.577 skolorna som fanns på
den ursprungliga listan. Ca 15 % av landets högstadieskolor har alltså kontaktats på detta sätt,
vilket motsvarar målsättningen.

Vi kontaktade också NBV och de andra studieförbunden och informerade dem om
studieplanen. Studiecirklar kan mycket väl ha genomförts inom andra studieförbund än NBV,
men omfattningen av detta har vi inte kännedom om.

SLN har under 2010-2011 genomfört 8 studiecirklar. 2008-2009 genomfördes 13 cirklar.
Cirklar om Tonårsparlören kan ha genomförts av andra studieförbund än NBV utan att vi fått
kännedom om detta.

Internationell verksamhet

De redan etablerade kontakterna upprätthålls och nya utvecklas.

Arbetsform

 • Deltagande i arrangemang anordnade av Nordiska Godtemplarrådet och NordAN
 • Kontakterna med den norska systerorganisationen, Landslaget for rusfri oppvekst,
  upprätthålls.
 • De redan etablerade kontakterna med politiker på EU-nivå ska vidareutvecklas

Förväntat resultat
Minst två regionala kurser samt fem studiecirklar genomförs under kongressperioden.

Genomförd verksamhet
Vi har deltagit i det värdefulla nordiska utbyte som äger rum inom Nordiska Godtemplarrådet.

Däremot har vi måste ställa in de kombinerade kurser/resor till Bryssel som var planerade
med anledning av att förutsättningarna för politikerna att kunna ta emot oss och ge bidrag
förändrats. Vi har dock haft initierade EU-artiklar i vår tidskrift under perioden, så våra
medlemmar har blivit informerade om utvecklingen i Europa.

Utveckla medlemskontakterna

Vi ska fortsätta att utveckla medlemmarnas och sympatisörernas möjligheter att känna sig
delaktiga i verksamheten.

Arbetsform

 • Fortsatt utveckling av medlemsbladet och hemsidan
 • Medlemsvärvning

Förväntat resultat

 • Nytt från SLN ges ut med minst tre nummer per år.
 • Medlemsantalet och antalet sympatisörer ska behållas på nuvarande nivå.

Genomförd verksamhet
Nytt från SLN har utkommit med två nummer 2010 och tre nummer 2011 och blivit ett viktigt
medel för att hålla kontakten inom förbundet.

Via hemsidan kan såväl medlemmar som allmänhet ta del av SLN:s organisation och
verksamhet, och inhämta praktiska tips om hur man t ex arrangerar ett bra föräldramöte och
tar upp drogfrågor.

”Webb 2.0 – den andra bildningsrevolutionen. Vad händer i klassrummet i vår uppkopplade
tid?” Den 13 mars 2010 ordnades en idékonferens i Stockholm med nämnd rubrik. Föreläsare:
Staffan Hübinette, Tollare folkhögskola. Nyttiga perspektiv på folkbildning, nätverkande,
drogtester mm gav upphov till livaktiga diskussioner och förslag till nyorientering.

Evigt unge Gösta Vestlund, född 1913 och f d undervisningsråd mm, hedersmedlem i SLN,
deltog i ett fs-sammanträde den 5 februari 2011 för att ge sin syn på samhällsutvecklingen,
demokratin och folkbildningen. Han samtalade i ett par timmar med förbundsstyrelsen och
Göstas tankeväckande synpunkter har via vår tidskrift gjorts tillgängliga för alla medlemmar.

Medlemsantalet har trots nyvärvning av medlemmar minskat något under perioden.
Medlemsantalet var den 31/12 2009: 517, varav 29 sympatisörer, den 31/12 2010: 511, varav
30 sympatisörer, och den 31/12 2011: 500, varav 31 sympatisörer.

Alkoholfria alternativ för gymnasieungdomar

Många gymnasieelever använder alkohol vid fester och i samband med avslutningar.
Grupptrycket är stort.

Arbetsform

 • I samverkan med Föreningen Fruktdrycker och nykterhetsrörelsens
  ungdomsorganisationer erbjuda gymnasieelever ett alkoholfritt alternativ i stället för
  champagne vid avslutningsfesterna.
 • Sprida information om erfarenheter som gjorts i Jämtland för att informera om
  alkoholfria alternativ i samband skolavslutningar.

Målgrupp
Elever i gymnasieskolornas åk 3

Förväntat resultat
Projektet genomförs i minst fem orter under perioden.
Avgångselever vid minst fyra gymnasieskolor ska erbjudas alkoholfria alternativ i samband
med avslutningsfester.

Genomförd verksamhet
Inför skolavslutningarna har SLN i samarbete med Föreningen Fruktdrycker, UNF och ibland
också MHF, låtit gymnasieelever på fyra skolor få information om alkoholfria alternativ och
få provsmaka sådana drycker.

På Skolforum har vi också serverat alkoholfri champagne och uppmärksammat besökarna
på vikten av att skolan på studentdagen bjuder eleverna i avgångsklasserna på en alkoholfri
champagnefrukost.

Övrigt

Tankebanan

Inspirerade av ett attitydspel som tagits fram av vår norska systerorganisation Landslaget
for Rusfri Oppvekst, uppdrogs åt Ali Jerremalm och Martin Jägesten att ansöka om medel
från Stiftelsen Ansvar för framtiden för framställning av ett liknande spel för SLN. I ansökan
angavs syftet: ”att ge lärare ett lättanvänt redskap för att få elever att skapa diskussioner om
alkoholbruk och alkoholtraditioner som styr vår konsumtion av alkohol, tobak, narkotika. De
senaste alkoholvaneundersökningarna visar att ytterligheterna har ökat: fler använder inte

alkohol och en ökande grupp använder alkohol ofta och mycket. Ungdomar behöver prata
med varandra och ifrågasätta de värderingar och traditioner som ligger till grund för bruket.”

Vi lyckades intressera Projektbildarna på Wendelsberg och deras lärare Sören Eriksson för
projektet. Ett spel, som avsevärt skilde sig från det norska, växte sedan fram under våren

2011. AJ och MJ hade under våren regelbundna möten med ungdomarna på utbildningen.
Spelet trycktes sedan av Offason AB under hösten 2011 och marknadsfördes första gången
på Skolforum i början av november 2011. Det presenterades sedan också på konferensen
förebygg.nu i Göteborg ett par veckor senare.

Här har SLN tagit fram ett användbart material så att etiska frågor, inte minst ANT-
frågorna, hamnar på bordet och blir föremål för diskussion. Det har spridits till flera
skolor, och används t ex inom ämnet livskunskap och religionskunskap på gymnasieskolor.
Ungdomsgårdar och föreningar använder spelet. Vi har också delat med oss av spel till vår
systerorganisation i Norge, Landslaget for Rusfri Oppvekst. De utvärderingar som gjorts visar
att ungdomar som spelat uppskattar frågornas art och anser att de ger upphov till utvecklande
diskussioner. Här finns ett mycket användbart redskap för skolor och föreningsliv.

NBV:s konsulent Ulla Lingesjö har tagit fram en studieplan till spelet, och menar att det
också är intressant för vuxna: ”Spelet Tankebanan ger möjlighet att diskutera etik- och
livsstilsfrågor. Frågorna är framtagna av ungdomar för ungdomar, men tänk om detta är
frågor, som berör oss hela livet? Tänk om det är eviga frågor, som alltid är viktiga att ta
ställning till? Det kan dessutom vara intressant för vuxna att veta vilka frågor, som engagerar
ungdomar. Att tillsammans i en studiegrupp fundera över frågorna i spelet och olika
värderingar kan ge nya perspektiv, som man själv inte tänkt på. Det är ju i gemenskapen med
andra som du kan tänka högt och få nya aspekter på vad som är värdefullt i livet.”

Drogforum i Göteborg

I Göteborg genomförde SLN våren 2010 en föreläsningsserie, Drogforum, ”direkt efter jobbet
eller skolan”, så att vi började med att servera besökarna soppa och smörgås.

Den första föreläsningen hölls den 4 februari och handlade om förskrivning av psykofarmaka
till äldre. Föreläsare var docent Ingvar Karlsson, Mölndal.

Kristina Tingvall talade den 4 mars om alkohol- och drogrelaterad ohälsa på arbetsplatsen –
problem och lösningar.

Skådespelaren Benny Haag höll den 30 mars ett bejublat och välbesökt väckelsemöte betitlat
Makt, mod och motstånd.

Uppsatstävling och teckningstävling

Under båda verksamhetsåren har SLN tillsammans med SAN, CAN, och SIMON genomfört
en riksomfattande uppsatstävling för åk 9 och gymnasiet. Ett särskilt SLN-pris har delats ut.
I Salems kommun har SLN:s Stockholmsdistrikt i samarbete med Kd i Salem och med
visst stöd av förbundet genomfört en teckningstävling för elever i åk 7. Teckningarna har
ställts ut i kommunens bibliotek.

Marknadsföring

Hemsidan är vår kanske viktigaste kanal utåt. Den innehåller idag den mest väsentliga
informationen, men skulle kunna utvecklas mer.

Vi har annonserat i tidningen Metros skolnummer inför Skolforum 2010. Inför Skolforum har
vi tagit hem miljövänliga kulspetspennor och posters med texten ”Nykterhet vinner” samt t-
shirts med texten ”Drogfri uppväxt – vuxnas ansvar”.

Skolforum har utvecklats till det viktigaste marknadsföringstillfället. Under kongressperioden
har SLN medverkat med en monter vid båda tillfällena, nämligen den 1 – 3 november 2010
och 31 oktober – 2 november 2011. Förbundsstyrelseledamöter och andra medlemmar
har bemannat montern, serverat alkoholfri champagne, lockat med tipstävling och delat ut
prospekt med information om SLN, Föreningen Fruktdrycker, SAN och NBV. Fina bokpriser
kunde delas ut till alla som deltog i tävlingen tack vare vårt ”En bok för alla”-lager och böcker
som Sober förlag hade bidragit med. Allra viktigast var dock de samtal som fördes med
de drygt tusen besökare som varje år stannade vid montern. Listor på kontaktadresser har
sammanställts med namnet på dem som deltog i tipstävlingen. Till dessa sänds information
och inbjudan till våra olika arrangemang med e-post. På tipskupongerna kom många bra
förslag till slogans som kan användas i framtiden. Eftersom montern var tillräckligt bemannad
kunde också SLN-medlemmarna ibland gå runt till de andra utställarna och samtala med dem.
På så sätt spreds kunskapen om SLN till många företag och organisationer som arbetar mot
samma mål, och kontakter för framtida samarbete togs.

Ekonomiskt var det möjligt att genomföra den stora satsningen tack vare samarbete med
Föreningen Fruktdrycker, SAN och NBV. Alla dessa organisationer bidrog till kostnaderna.
Genom Föreningen Fruktdrycker finansierades de alkoholfria dryckerna. I gengäld fick alla
deltagande organisationer visa upp sina material, och de SLN-are som bemannade montern
berättade också om övriga organisationer.

Försäkringsavtal

SLN har kommit överens med försäkringsbolaget Salus-Ansvar om att medlemmarna erhåller
rabatt på försäkringar enligt samma riktlinjer som gäller för IOGT-NTO.

Kontorslokal och personal

I avsaknad av ekonomiska förutsättningar att anställa någon har ordförande Ali Jerremalm
och kassör Agneta Fernström fr o m 1/7 2010 ansvarat för kontakten med medlemmarna,
distrikten och andra organisationer, medan Sven-Erik Lilja haft ansvar för registrering
av medlemmarna och registrering av inbetalda medlemsavgifter. SLNs officiella adress
är Sven-Erik Liljas adress i Köping. Ali Jerremalm har övertagit ansvaret för hemsidan
www.slninfo.org som fortlöpande uppdateras med nytt material. Hela förbundsstyrelsen har
ansvarat för innehållet i Nytt från SLN. Ali Jerremalm har svarat för sammanställning och
layout och Sven-Erik Lilja och Gunilla Zimmermann har haft hand om utskicket.

Distriktens verksamhet

Verksamheten i distrikten är mycket skiftande. Förbundsstyrelsen har en kontaktperson i alla
distrikt. Flera distrikt har en mycket väl fungerande verksamhet och engagerade medlemmar.

Några distrikt bedriver en aktiv alkoholpolitik, medan andra fokuserar på träffar för
medlemmarna. I flera distrikt finns enskilda medlemmar som gör goda insatser.

Kontakt med distrikten
Liksom under föregående kongressperiod har förbundsstyrelseledamöterna ansvar för att
hålla kontakt med några distrikt var. Detta har främst skett genom telefonsamtal. I de fall
distrikten inte har lämnat uppgift om styrelse har förbundsstyrelsen i samråd med någon
av medlemmarna i distrikten utsett en kontaktperson som man ringt till och till vilken man
skickat brev.

Ekonomi

Det statliga årliga stödet till SLN har minskat från 120 000 kr år 2009 till 100 000 kr år 2010
och år 2011. Innevarande år halverades bidraget till 50 000 kr.

SLN är med och bevakar vad som händer inom detta område bland annat genom att delta
i det ”Stora Råd” som Socialstyrelsen anordnar ett par gånger per år. Socialstyrelsen
prioriterar i första hand verksamhet som bedrivs av organisationer som består av och arbetar
för människor i utsatt levnadssituation, verksamhet som är riktad mot att förbättra utsatta
gruppers situation och verksamhet som är riktad mot människor som riskerar att befinna sig i
en utsatt situation.

Enligt förordningen, Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom
det sociala området, är syftet att inom ovanstående områden ge stöd till informations- och
opinionsbildande arbete och förebyggande och socialt stödjande arbete, för människor som
befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, och främja nationella
insatser för riksorganisationer eller de organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse.
SLNs verksamhet uppfyller väl de krav som förordningen anger. SLN framhåller särskilt
nödvändigheten av primärt preventivt arbete.

Samarbetet med FHI, Folkhälsoinstitutet, kring skriften Tonårsparlören avslutades under
2010. Av den summa som FHI ursprungligen ställt till SLNs förfogande togs 93 % av
projektmedlem tillbaka för att användas för grafisk formgivning, marknadsföring och utskick.

Till spelet Tankebanan beviljades SLN projektmedel med 100 000 kr från Stiftelsen Ansvar
för framtiden och med 10 000 kr från Förbundet mot droger. Ett samarbete är inlett med NBV
angående marknadsföring och studieplan till spelet.

Slutord

Klicka på bilden nedan för att se slutord och underskrifter av verksamhetsberättelsen 2010-2011.
slutordSLN