Program och föredragningslista

Tollare folkhögskola, Nacka

Måndagen den 25 juni

Förmiddag: Registrering av ombud och andra deltagare.

12.00 Lunch

13.00 Kongressen öppnas med högtidstal. Förhandlingar.

16.45 Middag

18.30 Kvällsprogram.

Tisdagen den 26 juni

07.30 Frukost

08.30 Förhandlingar och förmiddagskaffe

11.30 Lunch

12.30 Utflykt till Tom Tit, Södertälje

17.00 Middag

18.30 Kvällsprogram tillsammans med NGR-kursen: Mats Höjer underhåller.

Onsdagen den 27 juni

07.30 Frukost

08.30 Förhandlingar, förmiddagskaffe och avslutning av kongressen.

12.00 Lunch och därefter hemresa.


Förslag till föredragningslista

1.

Kongressens öppnande

Parentation

2.

Upprop och fastställande av föredragningslista

3.

Val av kongresspresidium och övriga funktionärer

a.    Ordförande

b.   Sekreterare

c.    Två protokollsjusterare tillika rösträknare

d.   Referenter

4.

Fastställande av

a) Dagordning

b) Föredragningslista

5.

Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats

6.

Kongressuttalande

7.

Verksamhetsberättelse

8.

Bokslut

Balans- och resultaträkning

9.

Revisorernas berättelse

10.

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

11.

Beslut om ansvarsfrihet

12.

Motioner

13.

Styrelsens förslag

a) Förslag till arbetsplan för 2012, 2013 och 2014

b) Förslag till budget för 2012, 2013 och 2014

c) Fastställande av medlemsavgift

d) Framtida kongresser

e) Samarbete med politiska partier

14.

Beslut om ersättningar

a) Till styrelse och revisorer

b) Traktamentes- och reseersättningar

15.

Tid och plats för nästa kongress

16.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen

17.

Val

a) Förbundsordförande för två år

b) Förbundsstyrelseledamöter

c) Två revisorer och två revisorssuppleanter

d) Valberedning

18.

Beslut om kongressuttalande

19.

Avslutning

Vid lämpliga tillfällen ges ordet till gäster.